Sökning: "Adam Barchan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Barchan.

  1. 1. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Hur man arbetar med fysisk aktivitet samt vilka hinder iorganisationen som försvårar arbetet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Melina Skarström; Adam Barchan; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidslärare arbetar för att främja fysiskaktivitet för elever på skolor och fritidshem samt vilka hinder som försvårar arbetet med attfrämja den fysiska aktiviteten. Följande frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Hurarbetar fritidslärare för att främja fysisk aktivitet på skolor och fritidshem? samt Vilka hinderupplever fritidslärare finns i organisationen som försvårar arbetet med fysisk aktivitet? Studienutgår från organisationsteorin och har sin grund inom den kvalitativa forskningen. LÄS MER