Sökning: "Adam El Ouali Alami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam El Ouali Alami.

  1. 1. Sportturism : En studie om fotbolls-EM utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Adam El Ouali Alami; Mohammed Adan; [2013]
    Nyckelord :Fotbolls-EM; genusperspektiv; män och kvinnor; mansdominerade miljöer; normer; värderingar; manlighet.;

    Sammanfattning : The main aims of this study is from a gender perspective identify possible reasons why so many men compared to women visited the European football Championship in Poland/Ukraine 2012. The study also aims to classify European Championship visitors from their primary purpose with the trip. LÄS MER