Sökning: "Adam Fridh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Fridh.

  1. 1. Jämförande livscykelanalys mellan vägbro i betong och trä : Åtgärdsförslag för att minska klimatpåverkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Jenny Fridh; El Masry Adam; [2018]
    Nyckelord :Vägbro; koldioxidutsläpp; klimatpåverkan; LCA; trä och betong.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER