Sökning: "Adam Hammarlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Hammarlund.

  1. 1. Utdelningspolitik under Covid 19 : En eventstudie på marknadens reaktion vid indragna utdelningar underpandemin 2020

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Grevelius; Adam Hammarlund; [2020]
    Nyckelord :Eventstudy; abnormal return; dividend policy; Eventstudie; Avvikelseavkastning; utdelningspolitik;

    Sammanfattning : När covid-19 pandemin bröt ut i Europa tidigt 2020 valde många svenska företag att dra tillbaka sina tidigare föreslagna utdelningar. Hur reagerade investerare på den svenskamarknaden på beskedet om att utdelningarna uteblev? Vi har utfört en eventstudie somundersöker den riskjusterade avkastningen för 31 svenska bolag listade på NASDAQ Stockholm som under våren 2020 återkallade sina tidigare föreslagna utdelningar. LÄS MER