Sökning: "Adam Hrbinic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Hrbinic.

  1. 1. The Breakthrough-method and the time after / Genombrottsmetodiken och tiden efter

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Adam Hrbinic; [2009]
    Nyckelord :Genombrottsmetodik Breakthroughmethod; Innovation Innovation; Kunskap Knowledge; Förbättring Improvement; Utvärdering Evaluation;

    Sammanfattning : I den här studien utvärderar jag effekter av ett förbättringsprogram i form av nya kunskaper varefter jag studerar hur och under vilka villkor dessa kunskaper används och sprids. Studieobjektet är ett servicehus som ger service till äldre med och utan demenssjukdom. LÄS MER