Sökning: "Adam Petersson Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adam Petersson Eriksson.

 1. 1. E-sport – ”Jag ser den som vilken idrott som helst” : En kvalitativ studie om utbildning med E-sportprofil i svensk gymnasieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Milos Bestic; Adam Eriksson Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur E-sportprofiler på svenska gymnasieskolor ser ut i förhållande till vilket lärande som sker genom datorspelande, hur skolorna och utbildningen arbetar med spelproblematik och hur utbildningens utformning ser ut. På vilket sätt involverar lärare spelproblematik i sin undervisning? Vad innebär och innefattar fenomenet E-sport som inriktning i svensk gymnasieskola? Hur talar lärare kring vilket lärande och vilka lärprocesser som sker inom E-sportutbildningen? Metod Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjorts med 6 lärare som arbetar på E-sportprofilerade skolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Främlingsfientliga åsikter bland elever : En intervjustudie om religionslärares arbetsstrategier för att motverka främlingsfientlghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Petersson Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien ämnar undersöka hur lärare i ämnet religionskunskap arbetar mot främlingsfientlighet, hur dem ser på religionskunskapen som medel i detta arbete samt att undersöka vad lärarna har för erfarenheter av främlingsfientlighet inom ramen för skolan. Metod Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där jag intervjuat fem gymnasielärare i ämnet religionskunskap. LÄS MER