Sökning: "Adam Ryner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Ryner.

  1. 1. Användningen av balanserade styrkortet i små och medelstora företag

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Fidan Shala; Adam Ryner; [2019]
    Nyckelord :Balanserat styrkort; verksamhetsstyrning; SMF; Små och medelstora företag;

    Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to explore how SMEs use the Balanced Scorecard to manage and control their organization. Method - The study is of a qualitative nature and is based on a deductive approach. The empirical data has been collected through semi-structured interviews. LÄS MER