Sökning: "Adam Sirsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Sirsjö.

  1. 1. Nyanställdas reaktioner på klassificering genom onboarding-tester

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Zetterberg; Adam Sirsjö; [2018]
    Nyckelord :rekrytering; onboarding; reaktioner; klassificering; självbild; rättvisa;

    Sammanfattning : Det blir allt vanligare att arbetsgivare låter nyanställda inleda sitt arbete på den nya arbetsplatsen med att genomföra ett så kallat “onboarding-test”. Motivet är att förbättra den nyanställdes integrationsprocess inom organisationen. LÄS MER