Sökning: "Adam Tewodros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Tewodros.

  1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
    Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

    Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER