Sökning: "Adam Tillbrandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Tillbrandt.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
    Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER