Sökning: "Adam Vaskovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Vaskovic.

  1. 1. IT-projekt och dess kritiska framgångsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Adam Vaskovic; Angelica Engström; Michael Popper; [2015]
    Nyckelord :IT-projekt; Kritiska framgångsfaktorer; Projektledning; Projektomfattning; Projektmål; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Denna uppsats bidrar till den pågående diskussionen gällande IT-projekt. Trots omfattande kunskap och litteratur om varför IT-projekt misslyckas fortsätter en hög andel IT-projekt att haverera. Syftet med vår studie är att visa vilka kritiska framgångsfaktorer som finns vid ett IT-projekt. LÄS MER