Sökning: "Adam Wänglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Wänglund.

  1. 1. UTVECKLING AV PROJEKTERINGSANVISNINGAR : En utredning rörande hur projekteringsanvisningar bör utformas

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Adam Wänglund; Daniel Eriksson; [2017]
    Nyckelord :Projekteringsanvisningar; projektering; styrningsverktyg;

    Sammanfattning : In the process of erecting a building, the precursory design and planning stage is of paramount importance. The foremost managing tool during this stage constitutes of the design guidelines, established by the developer. LÄS MER