Sökning: "Adela Ntumba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adela Ntumba.

  1. 1. Att diskutera tiggeri

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Adela Ntumba; [2015]
    Nyckelord :Begging; Beggar; Categorisation; EU-migrants; Romani people; Social work;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal människor har för åsikter och tankar kring fenomenet tiggeri. Syftet är uppdelat i fyra huvudfrågor: Vem tror informanterna är de som tigger? Hur tror informanterna att tiggarnas livssituation ser ut? Vad tror informanterna är orsakerna till tiggeri? Anser informanterna att tiggeri är ett problem? Det empiriska materialet består information av fyra öppna kvalitativa intervjuer med fyra olika människor i Sverige. LÄS MER