Sökning: "Adelina preniqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adelina preniqi.

  1. 1. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

    Kandidat-uppsats, Informatik

    Författare :Adelina Preniqi; Besa Morina; [2009]
    Nyckelord :Virtuella provrum; BrandME-I am the brand; användbarhet; god webbdesign; eTjänster.;

    Sammanfattning : Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. LÄS MER