Sökning: "Adenosin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Adenosin.

 1. 1. Identification and quantification ofmicrobiological risks in board production : A study of ATP bioluminescence and redox potential

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Claudia Bartos; [2022]
  Nyckelord :ATP bioluminescense; redox potential; bacillus; board production;

  Sammanfattning : Stora Enso is a well-established provider of renewable solution packaging and board materials.Board products for liquid packaging and folding cartons for food are particularly sensitive tothe microbiological contaminants. In the manufacturing process, microbiological growth occursdue to environmental favourable conditions. LÄS MER

 2. 2. Huntingtons sjukdom och behandling av motoriska symtom : En jämförelse mellan tetrabenazin och pridopidin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Anna Lindström; [2016]
  Nyckelord :Huntingtons sjukdom; tetrabenazin; pridopidin; UHDRS-TMS; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Huntingtons sjukdom är en ärftlig progressiv neurodegenerativsjukdom som orsakas av en mutation på kromosom 4. Mutationen sker genom enökning av cytosin-adenosin-guanin (CAG) sekvenser som kodar för aminosyranglutamin. LÄS MER

 3. 3. Genetisk variation av betydelse för adenosinsignalering vid nydebuterad reumatoid artrit

  Magister-uppsats, Institutionen för fysik, kemi och biologi; Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Fredrik Johansson; [2008]
  Nyckelord :A2a; ADA; Adenosin; Adora2a; Inflammation; Ledgångsreumatism; NT5E;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, where joints are attacked by the own immune system, leading to chronic inflammation and destruction of bone and cartilage. Inflammation is a complex process, controlled by many different substances. One of them is adenosine, which has anti-inflammatory properties. LÄS MER

 4. 4. Utköp - värdering och lönsamhetsberäkning av ett läkemedel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Brouneus; Alexandra Wahlqvist; Malin Siösteen; [2007]
  Nyckelord :Kassaflöde; diskonterat kassaflöde; företagsvärdering; lönsamhetsanalys; känslighetsanalys; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Från våra beräkningar i empirin redogör vi avslutningsvis för vår slutsats där vi kommer fram till att Adenosin är lönsamt och en köpeskilling på mellan 2,3 och 2,4 Mkr rekommenderas. Vi anser att en ersättning på 10 % av respektive års framtida positiva kassaflöde är lämpligt vid en earn out struktur. LÄS MER