Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER

 2. 2. Hur kan skolpersonal arbeta för elever som fått diagnoserna ADHD och Autism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Olausson; [2018]
  Nyckelord :salutogent perspektiv; central koherens; exekutiva funktioner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. LÄS MER

 3. 3. Stödåtgärder som erbjuds elever i grundskolan med diagnosen ADHD eller Aspergers syndrom som har inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Immaculate Kabenge; [2018]
  Nyckelord :stödåtgärder; ADHD; AS; inlärningssvårighet; grundskola; faktorer;

  Sammanfattning : Abstract I dagens skolsystem är andel elever som är i behov av någon sorts stödundervisning hög. Detta inkluderar elever som har svårigheter i ett specifikt ämne eller har behov av extra stöd, insatser och anpassning. LÄS MER

 4. 4. Med Autismspektrumtillstånd 
i skolan 2018 : Om lärares förutsättningar och elevers behov av anpassningar i skolan, för att utifrån Lgr11 få likvärdig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Johnér Bodesand; [2018]
  Nyckelord :Autism; ramfaktorer; inkludering; motivation; värdegrund;

  Sammanfattning : Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller med autistiska drag. LÄS MER

 5. 5. Livsberättelser om vägen tillhögre studier. Om skoltiden för elever som diagnostiserats med ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Jansson Doverfors; Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; stöd; livsberättelse; utvecklingsekologi; ADHD; tysta flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa elevens perspektiv på sin skolgång fram till högre studier för elever diagnostiserade med ADHD. Med livsberättelsen som metod blickar studenten tillbaka på den egna skolgången för att återge sina upplevelser i syftet att identifiera det som varit främjande och betydelsefullt på vägen till högskola och universitet. LÄS MER