Sökning: "Adhd identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Adhd identitet.

 1. 1. En kvalitativ studie om adhd-diagnosens införlivande i identiteten : ”Desto närmare jag har till mig själv och vet varför jag är som jag är, desto lättare blir det att liksom.. leva”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sarah Sparrdal; Gardevåg Nathalie; [2018]
  Nyckelord :sociologi; adhd; stigma; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Adhd är en av de vanligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och det talas allt mer om denna diagnos i samhället. Detta är en kvalitativ intervjustudie som avser att undersöka om adhd påverkar identitetsskapandet samt se till samhällets påverkan i detta avseende. LÄS MER

 2. 2. Det som uppdagas i samband med erhållande av en ADHD-diagnos i vuxen ålder : - en systematisk litteraturstudie  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Månsson Dehman; Caroline Wallenius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) är en diagnos som är högst aktuellt i forskningssammanhang och ADHD hos vuxna uppmärksammas allt mer. Forskning visar att inte bara barn utan även vuxna som genomgår utredning och diagnostisering av ADHD kan erhålla positiva konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Neuropsykiatriska diagnoser och identitet : ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Hessel Siim; Camilla Söderberg; [2016]
  Nyckelord :neuropsykiatriska diagnoser; identitet; självbild; ADHD; AST; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser hos barn och vuxna ökar. Två av de mest förekommande diagnoserna är ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST). Båda dessa diagnoser innefattar symptom inom socialt samspel och kognitiv prestation, vilket inverkar på individens vardag, självbild och identitet. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ADHD : Med fokus på identitet, tillhörighet och stigma.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Terese Falkhäll; [2015]
  Nyckelord :identitet; tillhörighet; stigma; förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever att det är att leva med ADHD och hur de upplever att deras funktionsnedsättning har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och om tidpunkten för diagnostiseringen har påverkat deras identitet och upplevelser av tillhörighet. Jag vill även undersöka hur vanligt förekommande det är att dessa individer med ADHD någonsin har upplevt sig bli stigmatiserade av samhället på grund av sin diagnos. LÄS MER

 5. 5. Ett exkluderande epitet : En kritisk diskursanalys av ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Birgit Häger; [2015]
  Nyckelord :ADHD; discourse; power; media; neuropsychiatric disability; ADHD; diskurs; makt; media; neuropsykiatrisk funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera diskurser om ADHD så som de framträder i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter under perioden 2002-2011 och i utvalda dokument utfärdade av statliga myndigheter, samt att undersöka hur dessa diskurser korresponderar med varandra. Detta görs utifrån ett intresse av mediers påverkanskraft på samhälleliga diskurser i allmänhet och dagens patogenisering av människors psykiska tillvaro i synnerhet. LÄS MER