Sökning: "Adisa Hodzic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adisa Hodzic.

  1. 1. Careers in Practice – A Processual Approach. How consultants make sense of their career in a Knowledge Intensive Firm

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adisa Hodzic; Johanna Westling; [2017]
    Nyckelord :Career Development; Career planning; Careers in practice; Processual Career Approach; Knowledge Intensive Firms; Knowledge worker; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER