Sökning: "Administrative court"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade orden Administrative court.

 1. 1. Små barns bästa vid omhändertagande enligt 2 § LVU : en kritisk diskursanalys av begreppet barns bästa i ett rättsligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; Child; Foster Care; Administrative court; LVU; Barn; Familjehem; Förvaltningsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskursen kring barns bästa definieras av professionella i förvaltningsrätten där det fattas beslut om att barn ska placeras i familjehem enligt LVU 2 § (1990:52). Det empiriska materialet utgick ifrån 15 stycken förvaltningsrättsliga domar där socialnämndens vårdplan angavs vara beredande av vård utanför föräldrahemmet. LÄS MER

 2. 2. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 3. 3. Att överklaga förvaltningsbeslut till Överklagandenämnden för högskolan : Rätt till överklagan och domstolsprövning av förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Bernhardt Hjelm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish administrative law has historically shown a lack of compliance with the requirements of access to court in accordance with European law and EU law. Several measures have been taken to address the deficiencies in the right to a court hearing, but in the case of several so-called appeals boards there is still some ambiguity in how well these committees live up to the right to access to court in accordance with European law and EU law. LÄS MER

 4. 4. Hur tungt väger ett barns ord? : En kvalitativ studie om hur förvaltningsrätten tar barns berättelse i beaktande vid domslut rörande 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ivona Cota; Alize Högberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; physical and mental abuse; administrative court; children s rights; perspective of the child; compulsory care; LVU; fysiskt- och psykiskt våld; förvaltningsrätt; barns rätt; barnperspektiv; tvångsomhändertagande;

  Sammanfattning : Abstract The law with special provisions on the care of young people (SFS 1990: 52) (LVU) regulates a possible way out for the social service to compulsorily act to protect children and young people who in different ways are disadvantaged. When an intervention is made in accordance with this law, high legal security requirements are set for each child in each unique case. LÄS MER

 5. 5. Rätten mot självangivelse i konkurrensprocessen - En jämförelse av rätten mot självangivelse som den tillämpas i EU-domstolen respektive Europadomstolen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Horndahl; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; självangivelse; self-incrimination; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar frågeställningar rörande förhållandet mellan EU:s konkurrensrätt och rätten mot självangivelse. Uppsatsens syfte är att undersöka företags rätt att vara tyst när de är föremål för en konkurrensrättslig utredning. För att uppfylla syftet kommer följande två frågeställningar att ställas: 1. LÄS MER