Sökning: "Adnan Begovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adnan Begovic.

  1. 1. Evaluation of a prioritization algorithm for test suite generation

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Adnan Begovic; Viktor Holmelin; [2019]
    Nyckelord :Regression; Test; Prioritization;

    Sammanfattning : Programvara skapas för att lösa ett visst definierat problem. I denna process sker vanligtvis inkrementella steg mot den färdiga produkten. När programvara har skrivits eller ändrats måste man verifiera att programvaran fortfarande är funktionell och beter som förväntat. Denna verifiering görs vanligtvis genom regressions testning. LÄS MER