Sökning: "Adria Diaz Sacristan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adria Diaz Sacristan.

  1. 1. Upplevelsen av bemötande inom vården hos patienter med kronisk smärta

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Adria Diaz Sacristan; Marina Tofan; [2019]
    Nyckelord :chronic pain; long term pain; persistent pain; nurse-patient relations; professional-patient relations; patient attitudes; kronisk smärta; långvarig smärta; sjuksköterska-patientrelation; vårdpersonal-patientrelation; patientattityd;

    Sammanfattning : Kronisk smärta är ett samhällsproblem med stor påverkan på människors liv och som innebär höga kostnader för vården. Tillståndet skapar frustration för både patienter och vårdpersonal på grund av att det saknas effektiv behandling och det är svårt att förklara smärtans uppkomst om ingen somatisk diagnos finns. LÄS MER