Sökning: "Adrian Couture"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adrian Couture.

  1. 1. Corporate Social Responsibility och Motivation En studie om sambandet mellan hållbarhet och arkitekters inre motivation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jeroen Thijssen; Adrian Couture; [2021-06-30]
    Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Motivation; Arkitekter; Bygg- och fastighetsbranschen; Hållbarhetscertifiering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Företags engagemang i samhällsfrämjande frågor har på senare tid blivit allt merav en förutsättning snarare än en glad överraskning för intressenter. I en allt snabbare växandevärld där vi går mot en kris sällan skådad i modern tid, i form av klimatkrisen, är dennaförändring välkomnad. LÄS MER