Sökning: "Adrian Magnusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adrian Magnusson.

 1. 1. Anpassa mer, en bättre introduktion för fler - En analys av medarbetares uppfattning av- och ansvarigas arbete med en onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erik Edström; Adrian Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Onboarding; Preboarding; Buddy; Ledarskap; Rollförståelse; Gemenskap; Introduktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, in chosen organization, describe and analyze the onboarding process based on how the people in charge work with and newcomers' perception of the onboarding process as well as to present proposals for possible development opportunities. To answer the purpose, the study used a qualitative approach with semi-structured interviews as the main method of gathering information. LÄS MER

 2. 2. Ändamålet helgar (tvångs)medlen? - Om polisiär användning av tvångsmedel vid misstanke om ringa narkotikabrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Magnusson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; polis; tvångsmedel; ringa narkotikabrott; criminal law; police; coercive measures; petty drug offense; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1993 äger svensk polis rätt att använda de så kallade öppna tvångsmedlen husrannsakan, beslag, kroppsvisitation och kroppsbesiktning när det föreligger misstanke om ringa narkotikabrott. Integritetsskyddskommittén vittnade år 2007 om att Justitieombudsmannen och Justitiekanslern varje år får ta emot flera klagomål kring användningen av dessa tvångsmedel. LÄS MER

 3. 3. Synnerligen grov misshandel - En nyklassisk triumf? - En studie kring brottet synnerligen grov misshandel och den nyklassiska skolans inflytande på brottstypens uppkomst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Magnusson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Synnerligen grov misshandel är en brottstyp som introducerades i svensk straffrätt år 2010, detta efter att regeringen uttryckt att straffskärpningar behövdes då man inte ansåg att de utdömda straffen var proportionerliga i förhållande till brottets allvar. Flertalet fall har sedermera hamnat i HD och hovrätterna och en praxis har skapats kring vad brottet innebär. LÄS MER