Sökning: "Adriana Milicevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adriana Milicevic.

  1. 1. Hushållens konsumtionsbeteende- En ekonometrisk studie om makrovariablers påverkan på hushållenskonsumtion i Sverige

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Angelina Mattsson; Adriana Milicevic; [2015]
    Nyckelord :Hushållens konsumtionsbeteende;

    Sammanfattning : Hushållets konsumtion står för två tredjedelar av BNP-tillväxten och kan därför ses sommotorn i den svenska ekonomin. Eftersom den utgör en sådan stor andel av BNP leder det tillatt konsumtionsförändringar får en stor betydelse för ett lands ekonomi och är viktiga attgranska. LÄS MER