Sökning: "Adult child"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden Adult child.

 1. 1. Att mötas utan att träffas : En intervjustudie om specialistsjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom öppenvårdspsykiatrin

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Bolinder; Åsa Jansson; [2021]
  Nyckelord :nurse; experiences; mental health; digital care meetings; sjuksköterska; erfarenheter; psykisk ohälsa; digitala vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser möjligheter och utmaningar i samband med den snabba digitaliseringen av vård i samband med att Covid-pandemin utbröt. Få studier utgår dock ifrån sjuksköterskor, än mindre specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Stöd till barn med föräldrar med psykisk ohälsa : Hur barn som anhöriga erbjuds stöd och möjligheter respektive hinder i det arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Sandqvist; Sara Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; Mental illness; Mental ill-health; Children as close relatives; Psychiatry.; Barnperspektiv; Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Barn som anhörig; Psykiatri.;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för hur kuratorer inom psykiatrin upplever sitt arbete med att stödja barn som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom/ohälsa. Utifrån ett kombinerat urval bestående av målinriktat urval och bekvämlighetsurval rekryterades fem respondenter från två orter i Sverige. LÄS MER

 3. 3. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN ADULT LIFE AFTER EXPERIENCING CHILDHOOD ABUSE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Myella Cederholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction In a national survey from 2016, 5% of Swedish teenagers reported experience of repeated physical abuse and 6% reported repeated psychological abuse. Childhood abuse has been shown to enhance the risk of both psychiatric and somatic diseases, e.g. Irritable bowel syndrome (IBS) and also general inflammation. LÄS MER

 4. 4. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 5. 5. ”Ett fyrkantigt yrke” : Om hur barnperspektivet riskerar att hamna i skuggan av organisationens villkor i ekonomiska biståndsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Ahlqvist; Maria Garmer; [2021]
  Nyckelord :Children’s rights; economic hardship; social services; legislation; guidelines; financial aid.; Barnperspektiv; fattigdom; socialtjänst; lagar; riktlinjer; ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how administrators of financial aid experience that legislation and municipal guidelines take a children’s rights perspective into consideration, and whether there, within the organizational structure and its norms, is room for maneuvering in order to meet the needs of children. A children’s perspective has since long been included in Socialtjänstlagen and has only gotten stronger since The Convention on the Rights of the Child became a part of Swedish legislation. LÄS MER