Sökning: "Adult sisters"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adult sisters.

  1. 1. ”Från dom har det blivit vi” - Tre medelålders systrars relationsutveckling före och efter föräldrarnas död. : - En retrospektiv kvalitativ studie utifrån två syskongruppers upplevelser.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Eva Bergklo; [2015]
    Nyckelord :Sisterhood; Grief; Orphan; Middle-aged; Adult sisters; Adult siblings; Relationships; Life course; Psychotherapy; Family; Nursing; Relatives; Systerskap; Sorg; Föräldralös; Medelåldern; Vuxna systrar; Vuxna syskon; Relationer; Livslopp; Psykoterapi; Familj; Vård; Närstående;

    Sammanfattning : Syftet med denna retrospektiva kvalitativa studie är att öka kunskapen om tre systrars upplevelse av sina relationers utveckling före och efter båda föräldrarnas död. Som forskningsdesign valdes en kvalitativ metod. Två syskongrupper om tre systrar i medelåldern 49-62 år intervjuades. LÄS MER