Sökning: "Advanced Heart Failure"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Advanced Heart Failure.

 1. 1. Att leva med avancerad hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Hjelmaeus; Anna Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Advanced Heart Failure; Literature Review; Patients; Patient-Centered Care; Experiences; Avancerad hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom med hög morbiditet och mortalitet – och som blir allt vanligare världen över. Avancerad hjärtsvikt kan ha betydande konsekvenser för patienten. Ur denna synvinkel ville vi ta reda på hur patienter med avancerad hjärtsvikt upplever sin situation. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med kronisk avancerad hjärtsvikt i ett palliativt skede : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tina Frid; Alva Jansson; [2022]
  Nyckelord :Advanced heart failure; Factors; Quality of life; Palliative care.; Avancerad hjärtsvikt; Faktorer; Livskvalitet; Palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa antas cirka en till två procent av den vuxna befolkningen lida av hjärtsvikt och prevalensen beräknas vara cirka 10 procent hos personer över 70 år. Hjärtsvikt innebär att hjärtas pumpförmåga försämras och personen med hjärtsvikt drabbas ofta av typiska symtom för hjärtsvikt och kliniska fynd och kräver farmakologisk behandling. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med avancerad hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Pohjanen; Erika Stålnacke; [2020]
  Nyckelord :Avancerad hjärtsvikt; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad hjärtsvikt drabbar cirka fem procent av alla som insjuknar med hjärtsvikt och har en hög dödlighet. Personer som insjuknar med avancerad hjärtsvikt kan uppleva begränsningar i det dagliga livet och en påverkan på det psykiska, fysiska och sociala måendet. LÄS MER

 4. 4. Två hjärtan : Upplevelser av att ta emot och bära ett mekaniskt hjälphjärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikaela Bergstedt; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Patient; Quality of life; Ventricular assist device; Wellbeing; Livskvalitet; Mekaniskt hjälphjärta; Patient; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Personer med hjärtsvikt överlever idag längre än tidigare och allt fler utvecklar grav hjärtsvikt. Mekaniska hjälphjärtan kan bli ett alternativ för personer med långt framskriden hjärtsvikt. Insättning av mekaniska hjälphjärtan ger positiva effekter i form av minskad symtombörda, bättre fysisk funktion samt ökad livslängd. LÄS MER

 5. 5. Minskar alteplas andelen fall med funktionshinder och död vid akut ischemisk stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Laila Rehman; [2019]
  Nyckelord :Alteplas; Akut ischemisk stroke; Funktionshinder; Död;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Begreppet stroke beskriver hjärnskador som har orsakats av abnormitet i blodtillförseln till någon del av hjärnan. Ischemisk stroke orsakas av blodpropp eller systemisk hypoperfusion. LÄS MER