Sökning: "Adverse events"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Adverse events.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar säkerhetskulturen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Hultin; Elin Åslund; [2019]
  Nyckelord :Experiences; literature review; nurse; patient safety; safety culture; Litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är en hörnsten i vård- och omsorgsarbetet, trots det förekommer vårdskador. Vårdskador är inte enbart individorsakade utan också systemorsakade. Säkerhetskultur har visat sig påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av patienters nöjdhet med Integrerad beteendehälsa inom primärvården- med eller utan tillägg av vägledd självhjälp : En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse av multicenterstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Einarsson; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Primary Care Behavioural Health Model; Brief Interventions; Guided self-help; Satisfaction with care; Everyday function; Adverse events; Integrerad beteendehälsa; Brief Interventions; Vägledd självhjälp; Nöjdhet med vården; Vardaglig funktion; Negativa händelser;

  Sammanfattning : Syftet för föreliggande studie var att undersöka olika sätt att organisera primärvårdens om- händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det påverkar patienters nöjdhet med vården. Studiens frågeställningar syftade att undersöka 1) skillnader i nöjdhet mellan patienter som erbjuds sedvanlig Integrerad Beteendehälsa (IBH) med Brief Interventions (BI) och de som får utökad bedömning med vägledd självhjälp 2) om patienters vardagliga funktion förbättras och om förbättringen har ett samband med deras upplevelse av nöjdhet 3) hur vanligt negativa upplevelser är inom behandlingsmetoderna. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhetsarbete - skyldighet eller möjlighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kenny Nässlander; [2019]
  Nyckelord :adverse events; care; experience; responsibility; qualitative study; ansvar; avvikelser; erfarenhet; kvalitativ studie; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs inom hälso-och sjukvården för att minimera risker att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter erhåller vård. Det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att lindra människors lidande, trots detta är det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer leder till lidande, förvirring och otrygghet. LÄS MER

 4. 4. Treatment pattern, risk for hospitalization and mortality in elderly patients with triple-negative breast cancer

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Pontus Nyström; [2019]
  Nyckelord :Triple-negative breast cancer; elderly; chemotherapy; hospitalization; treatment;

  Sammanfattning : Introduction Triple-negative breast cancer (TNBC) has limited treatment options, as chemotherapy is the only systemic therapy. This poses a challenge in the elderly population due to the limited research done, but also the increased risk for adverse events. LÄS MER

 5. 5. Ett glapp i vårdkedjan? : En systematisk litteraturstudie som belyser patientsäker utskrivning från intensivvård till vårdavdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Elofsson; Rebecca Fagher; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; discharge process; intensive care; ward; experience; healthcare personnel; Patientsäkerhet; utskrivningsprocess; intensivvård; vårdavdelning; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivning från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning kan vara ett kritiskt moment för patienten och involverad personal då det är mycket som kan gå fel i utskrivningsprocessen. Att bibehålla patientsäkerheten i samband med utskrivning ses idag som en utmaning då det är flera olika aktörer som är med i vårdkedjan, vilket ställer höga krav på samarbetet sinsemellan. LÄS MER