Sökning: "Aesthetic learning process"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Aesthetic learning process.

 1. 1. Samtal om barnens egna bilder- ur ett förskollärarperspektiv : En fenomenologisk studie om förskollärarnas upplevelse av sina samtal med barn om barns egna bilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Hasselmark; [2020]
  Nyckelord :Conversations about artworks; Phenomenographic onset method; free creation in preschool; aesthetical learning; preschool teachers; Bildsamtal; fenomenografisk metodansats; estetiskt lärande; fritt skapande; förskollärare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gather knowledge about how preschool teachers talk to children about the children’s own drawings. The purpose and the questions at issue is made from a phenomenological perspective on learning, this means that it´s the preschool teachers experience of the phenomenon of conversing with the children about their pictures that is going to be examined. LÄS MER

 2. 2. För ökad självständighet i ensemblespel : Gymnasielärares organisering och konstruerande av ensembleundervisning för att möjliggöra läroprocesser utanför lektionstid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tomas Johannsson; Charlie Holmlund; [2020]
  Nyckelord :formellt lärande; informellt lärande; lärandeprocess; ensembleundervisning; fenomenografi; motivation;

  Sammanfattning : A substantial part of music education takes place outside of scheduled lesson time. This study has been based on the concepts of formal and informal learning. LÄS MER

 3. 3. Jag känner, alltså gör jag : En fallstudie om relationen mellan nio gymnasieelevers lokala affekter och deras arbete med två extremvärdesproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Galeano; [2020]
  Nyckelord :affect; local affect; affective pathways; aesthetic; mathematics; problem solving; case study; affekt; lokal affekt; affektvägar; estetik; matematik; problemlösning; fallstudie;

  Sammanfattning : Matematikdidaktisk forskning med fokus på affekt är relativt nytt och har framförallt berört matematikelevers attityder, motivation, intresse och matematikängslan och hur dessa påverkar elevers inlärning och långsiktiga syn på matematiken. Mindre fokus har riktats mot varierande känslotillstånd (lokal affekt) under problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Bildskapande och konstmöten i förskolan. : En kvalitativ studie av fem förskollärares inställning och roll till bildskapande och konstmöten, och dess plats i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Linda Kahn Zeidan; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning process; artmeetings; imagery; preschool teacher; bildskapande; estetisk lärprocess; förskollärare; konstmöten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter och konstmöten i förskolan,och söka samband till hur ämnet enligt dem tar plats i verksamheten.Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 5. 5. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER