Sökning: "Aesthetic practice"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Aesthetic practice.

 1. 1. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 2. 2. Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland : Förskollärares uppfattningar om bildskapande som estetisk lärprocess och digitala verktyg i Lpfö18

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Melanie Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; Digital tools; Fantasy; Proximal development zone; Social practice; Digitala verktyg; Estetisk lärprocess; Fantasi; Proximal utvecklingszon; Social praktik;

  Sammanfattning : This thesis focus on the change in goal within the revised curriculum where digital techniques are included and the preschool teachers’ perception of pedagogical work with aesthetic learning processes. The study has a phenomenographic approach. Semi-structured interviews were conducted to collect data. LÄS MER

 3. 3. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 5. 5. Sångelevers motivation : - Hur kan övningslusten upprätthållas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Per Fredrik Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :theories of motivation; motivation; flow; grit; The Swedish Upper Secondary School’s Aesthetic Program; singing; song teaching see also Swedish version “Abstrakt” ; motivationsteorier; motivation; flow; grit; estetiska programmet; sång; sångmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur sångelever och sångpedagoger vid svenska gymnasieskolans estetiska program förhåller sig till motivation som drivkraft i övning och undervisning och hur sedan denna kunskap nyttjas i arbetet i sångkurserna.   Totalt har sex elever och en sångpedagog deltagit i undersökningen som genomförts i form av kvalitativa intervjuer. LÄS MER