Sökning: "Affärsförbindelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Affärsförbindelse.

 1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 2. 2. Sekretessavtal- utformning och förhållande till lojalitetsplikt och FHL vid utlämning av företagshemligheter i avtalsförhandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophie Rettig; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I avtalsförhandling mellan privata näringsidkare kan hemlig information behöva utlämnas för att ett avtal skall kunna komma till stånd. En sådan avtalsförhandling kan tänkas avse en mängd olika typer av avtal. LÄS MER

 3. 3. Exportmöjligheter till tyska prefabhusindustrin : Wood Westerbotten, en case-studie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Silviculture

  Författare :Johan Strand; [2005]
  Nyckelord :ämnen; komponenter; prefabhusindustrin; Tyskland; marknadsföring; kundrelationer;

  Sammanfattning : Projekt Wood Westerbotten är ett samverkansprojekt initierat av Exportrådet. Syftet är att öka försäljningen av ämnen och komponenter för trävaruproducerande företag i norra Sverige. Tyngdpunkten har dock hittills varit Västerbotten där projektet startade. Produktområdena är bygg, trappor, fönster, dörrar, kök och möbler. LÄS MER

 4. 4. Skydd av Know-how i lag, allmänna rättsgrunsatser och avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gina Sharro; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa det skydd företags know-how åtnjuter i samband med avtalsförhandlingar, genom avtal och lag samt enligt allmänna rättsgrundsatser. Detta görs genom att behandla FHL, avtal om sekretess, vitesklausuler, skiljeklausuler samt lojalitetsplikten. LÄS MER

 5. 5. Får jag be om största möjliga tystnad - en uppsats om skyddet för know-how vid avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lynn Andersson; [2002]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör know-how en viktig tillgång. Denna önskar företag i största möjliga mån undanhålla konkurrenter och andra utomstående. LÄS MER