Sökning: "Affärsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet Affärsrelationer.

 1. 1. Utveckling av samverkansprojekt i entreprenadorganisationer : Definitioner, affärsmodeller och lärande

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Portinson; Laura Lagerfeldt; [2021]
  Nyckelord :Partnering; collaboration; knowledge feedback; Knowledge Governance; project-based organisation; construction industry; building and infrastructure; Samverkan; partnering; samarbete; kunskapsåterföring; Knowledge Governance; projektbaserade organisationer; byggindustrin; Hus och Anläggning;

  Sammanfattning : Samverkan har internationellt uppmärksammats som en lösning på de utmaningar byggindustrin möter. Utmaningar har tidigare belysts som komplexa processer och idag finns en utveckling där projekten är både större och mer komplicerade, vilket kräver en bättre koordinering av resurser. LÄS MER

 2. 2. Affärsrelationen mellan tillverkare & återförsäljare : Ur tillverkarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Lisa Berg; Linnea Petersson; [2021]
  Nyckelord :business relationships; manufacturers; retailers; trust; affärsrelationer; tillverkare; återförsäljare; tillit;

  Sammanfattning : Titel: Affärsrelationen mellan tillverkare och återförsäljare: ur tillverkarens perspektiv Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi inriktning affärsrelationer, 15 hp Författare: Lisa berg & Linnea Petersson Datum: 2021-05-24 Nivå: Kandidatuppsats Handledare: Svante Andersson Examinator: Klaus Solberg Problemformulering: Hur ser förtroendet ut inom affärsrelationen mellan tillverkare ochåterförsäljare inom den konkurrensutsatta möbel och inredningsbranschen, utifrån tillverkaresperspektiv? Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa och få djupare förståelse kring hur förtroendetser ut mellan tillverkare och återförsäljare inom den skandinaviska möbel ochinredningsbranschen. Förtroende är en av alla byggstenar i samtliga relationer men styrkan itillit och förtroende kan variera över tid. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om kreditgivning, redovisning och förtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Pavlos Giagouris; Julia Martinsson; [2021]
  Nyckelord :trust; credit granting; accounting; conservatism; prudence; lending technologies; förtroende; kreditgivning; redovisning; konservatism; försiktighet; utlåningstekniker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditgivare är en av företagets viktigaste intressenter och de använder redovisning som informationskälla. Vilken information de grundar sitt beslut i och hur de använder redovisning har dock ändrats de senaste decennierna. Likaså har redovisningen i sig utvecklats då den för större företag blivit mindre konservativ. LÄS MER

 4. 4. Deal or no deal? : En kvantitativ studie om vad som påverkar affären mellan startups och storföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Carlsson; Hansson Paulina; [2021]
  Nyckelord :Open innovation; startups; large companies; asymmetric partnerships; new technology; collaborations; high-tech industry; Öppen innovation; startupföretag; storföretag; asymmetriska affärsrelationer; ny teknik; samarbeten; högteknologiska branscher;

  Sammanfattning : Bakgrund: Startupföretag bidrar i dagens samhälle med flertalet innovationer, vilket storföretag kan ta del av genom öppen innovation. När företagen samarbetar med varandra kan parterna tillsammans främja innovation och ta del av ny kunskap. LÄS MER

 5. 5. Att leka tre är inte alltid lätt : En kvalitativ studie om mellanhandens roll vid bevarande av engagemang när individen i relationen frekvent byts ut.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Höglund; Elisabeth Sahlén; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; affärsrelationer; mellanhandens roll; trepartsförhållande; social interaktion; värdeskapande aktiviteter.;

  Sammanfattning : Forskning har på senare år förskjutits från ett dyadiskt fokus till att försöka fånga dynamiken i bredare nätverk. Trepartsförhållanden, en relation som består av tre parter har därför blivit aktuellt inom forskningen. LÄS MER