Sökning: "Affektreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Affektreglering.

 1. 1. ”Hon ville så innerligt bli älskad” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av att arbeta med sexuellt utsatta ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Louise Caldow; Chanel Aronsson; [2019]
  Nyckelord :Sexuella risktaganden; Sex som självskadebeteende; Psykisk ohälsa; Professionell hjälp; Motivation; Unga; Sociala medier; Sex; Bekräftelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram professionellas erfarenheter och upplevelser i arbetet med ungdomar som har eller har haft ett riskfyllt sexuellt beteende, samt belysa fenomenet sex som självskadebteende. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Nyckelord :emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. LÄS MER

 3. 3. Vishet från visamhet – en fenomenologisk studie av dyadisk affektreglering och dess implikationer för psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pär Bergström; Oscar Widinghoff; [2018]
  Nyckelord :AEDP; Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy; dyadic affect regulation; emotion regulation; therapists’ experience; IPA; Interpretative Phenomenological Analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Six interviews were conducted with AEDP-therapists with the purpose of examining their experiences concerning dyadic affect regulation. The transcripts were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and two main themes and nine sub-themes emerged. LÄS MER

 4. 4. Traumats ansikte: en kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av trauma vid PTSD och depression - ur ett patientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rose-Marie Lock; [2017]
  Nyckelord :psychological trauma; post traumatic stress disorder; depression; subjective experience; view of self; self-schema; coping; defense-mechanisms; emotional regulation; qualitative; thematic analysis.; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur patienter med traumarelaterad diagnos eller depression beskriver upplevelser och erfarenheter av självupplevda trauman för att få en bättre uppfattning om trauma som fenomen. Generellt beskrivs trauma som ett tydligt fenomen, som avskiljs från naturliga händelser i livet och som innefattar både subjektiva reaktioner och långvariga konsekvenser, som påverkar självuppfattningen. LÄS MER

 5. 5. När traumat sätter sätter sig i kroppen : Affektreglering och somatoforma dissociationer hos patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Heléne Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Trauma; Dissociation; Somatoform dissociation; Affect regulation; Alliance; Trauma; Dissociation; Somatoform dissociation; Affektreglering; Allians;

  Sammanfattning : Traumatiska upplevelser som inte bearbetas kan ge somatiska symtom, i en del fall som uttryck för dissociation, så kallade somatoforma dissociationer. Patienter med dessa symtom söker sig till sjukvården där bristande kunskap om symtom på trauma kan fördröja adekvat behandling. LÄS MER