Sökning: "Aftab Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aftab Khan.

  1. 1. Kinematisk och dynamisk modellering av den haptiska enheten TAU i sex frihetsgrader

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Aftab Ahmad; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The thesis presents an optimally designed kinematic structure for a new 6-DOF haptic devicebased on TAU configuration. The configuration of the TAU-2 proposed by Suleman Khan andKjell Andersson [1] was modified and its mobility was verified by using Grübler criterion tohave a 6 DOF. LÄS MER