Sökning: "Agency theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1446 uppsatser innehållade orden Agency theory.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. Earnings management och ekonomiska kriser : En jämförande studie mellan olika marknadsekonomier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Moa Nielsen; [2023]
  Nyckelord :accounting; financial reporting; earnings manipulation; earnings management; redovisning; finansiell rapportering; redovisningsmanipulering; earnings management;

  Sammanfattning : Ekonomiska kriser är incitament till ökad användning av earnings management på grund av företagens osäkra omvärld. Sambandet mellan earnings management och ekonomiska kriser varierar mellan att vara positivt eller negativt utan slutsatser om vad tidigare motstridiga resultat egentligen beror på. LÄS MER

 3. 3. Är alla med på tåget? : En kvalitativ innehållsanalys av tre olika organisationers insatser efter jordbävningarna i Nepal 2015, utifrån ett intersektionell genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Aurora Cortés Ekström; [2023]
  Nyckelord :Nepal jordbävning 2015; intersektionell riskteori; intersektionellt genusperspektiv; gender markers; FN; Rädda Barnen; Direct Relief;

  Sammanfattning : The aim of this study is to perform an in-depth analysis regarding the actions taken post earthquakes and disaster in Nepal 2015. Furthermore, the aim is to explain how three two different non governmental organizations (NGO) and one intergovernmental organization (IGO) used an intersectional gender perspective in their humanitarian responses. LÄS MER

 4. 4. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gabriella Falk; [2023]
  Nyckelord :Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Sammanfattning : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. LÄS MER

 5. 5. Compensation management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Melz; Gustaf Bülow; Peter Handrup; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; Modified Jones Model; rörlig VD-ersättning; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Compensation management - en studie av det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Edvin Melz, Gustaf Bülow, Peter Handrup Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Earnings management, diskretionära periodiseringar, Modified Jones Model, rörlig VD-ersättning, bolagsstyrning Forskningsfråga: Vilket eventuellt samband finns mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige? Syfte: Syftet med denna studie är att ge kunskap om det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige samt bana väg för mer framtida forskning på detta område utifrån ett svenskt marknadsperspektiv. Metod: Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. LÄS MER