Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstruktur, Ägande och Lönsamhet : En Studie Över Noterade Fastighetsbolag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Forsman; Filip Sund; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; ägarkoncentration; lönsamhet; fastighetsbolag; Norden;

  Sammanfattning : Fastighetsbolag är en bolagsform som arbetar med att primärt äga och förvalta fastigheter. Noterade fastighetsbolag i Norden tar stor plats i det finansiella rummet och de har ett stort antal aktieägare på sina respektive börser. LÄS MER

 4. 4. Centralisering och decentralisering inom två svenska banker : En studie om centralisering och decentralisering samt dess inverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jens Erkheikki; Surab Stanikzai; [2022]
  Nyckelord :centralisering; decentralisering; beslutsfattande; organisation;

  Sammanfattning : Företag omorganiserar sig med jämna mellanrum. Graden av centralisering och decentralisering skiftar ofta i samband med omorganisationer och hierarkiska nivåer tenderar tillkomma och försvinna. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan företagsprestation och kärnkompetens : En kvantitativ studie om kompetensers vidare effekt inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joseph Haydo; Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Firm performance; profitability; competence; core competence; competence development; auditing industry; Företagsprestation; lönsamhet; kompetens; kärnkompetens; kompetensutveckling; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska överleva på lång sikt är det nödvändigt att de är lönsamma. Ett sätt för företag att utvecklas är genom att inkorporera kärnkompetens som strategi iföretaget och flertalet tidigare studier har bekräftat att kärnkompetens har en positiv påverkanpå lönsamhet. LÄS MER