Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 21 - 25 av 423 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 21. Mångfald - en nyckel till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Emina Hrustic; Zakaria El-Segaier; Oscar Torsmar; [2019]
  Nyckelord :Könsbaserad mångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation; svenska företag; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if there exist causal relationships, and if so which, between gender and ethnic diversity and financial performance in Swedish companies. Methodology: We conduct a quantitative study based on panel data from 72 companies listed on Nasdaq Stockholm for three years. LÄS MER

 2. 22. Finns ett samband mellan CSR och utdelningspolitik? : En kvantitativ studie på 207 börsnoterade europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Halvarsson; Frida Myrsten; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; CSR; ESG; signalling theory; agent theory; Utdelningspolitik; CSR; ESG; agentteori; signaleringsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Valet av utdelningspolitik är ett av de viktigaste och svåraste finansiella beslut som företag ställs inför. Samtidigt blir socialt ansvarstagande (CSR) en allt viktigare fråga för företagens lönsamhet då konsumenter och övriga intressenter blir allt mer medvetna och ställer allt högre krav på företagens ansvarstagande. LÄS MER

 3. 23. En jämförande studie av Sveriges och Tysklands konstitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Stenquist; Hila Stefansson; [2019]
  Nyckelord :regeringschef; ministrar; konstitution; makt; Sverige; Tyskland; Bundestagen; jämförande politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vår uppsats så undersöker vi vad den svenska och tyska konstitutionen säger om vilka maktbefogenheter regeringscheferna har inom regeringen. Vi ville ta reda på om det skiljer mycket mellan ländernas grundlagar och hur detta sedan tar sig uttryck i regeringsarbetet. LÄS MER

 4. 24. Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Johnson; Max Ribarits; [2018-08-07]
  Nyckelord :Earnings Management; analytiker; värdering; identifiering; hantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. LÄS MER

 5. 25. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER