Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 21 - 25 av 451 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 21. Integrerad hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om vad som påverkar företags val att upprätta sin hållbarhetsredovisning som integrerad eller som från årsredovisningen en avskild rapport

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Vahlberg; Elin Broman; [2020]
  Nyckelord :Integrated Sustainability Reporting; Sustainability Report; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Institutional Theory; Agency Theory; Positive Accounting Theory; Integrerad hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Institutionell teori; Agentteorin; Positive Accounting Theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhetsredovisning är något som har ökat under de senaste åren. Enligt Hållbarhetslagen är det krav på att stora företag i Sverige årligen ska upprätta en hållbarhetsrapport antingen integrerat eller som från årsredovisningen en avskild rapport. LÄS MER

 2. 22. Insynsägandets relation till prestation, vad gäller i Sverige? : En kvantitativ uppsats om sambandet mellan insynsägande och finansiell prestation i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; [2020]
  Nyckelord :Managerial ownership; financial performance; panel data; regression; agency theory; entrenchment theory; stewardship theory; alignment-effect; entrenchment-effect; ownership structure; dual-class shares; ownership concentration; Insynsägande; finansiell prestation; paneldata; regression; agentteorin; entrenchment-teorin; stewardship-teorin; alignment-effekt; entrenchment-effekt; ägarstruktur; aktier med skilda röstvärden; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Inledning: Huruvida insynsägande påverkar finansiell prestation är ett beforskat område där tidigare studier kommit fram till olika slutsatser. Utifrån agentteorin torde insynsägande ha en positiv påverkan på finansiell prestation, utifrån entrenchment-teorin torde insynsägande påverka finansiell prestation negativt i och med ökad makt. LÄS MER

 3. 23. Revisorns oberoende : Skillnad mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Svensson; Hanna Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Auditor independence; Authorized auditor; Auditor assistants; Agent theory; Independence in fact; Independence in mind; Independence threats; Auditor characteristics; Revisorns oberoende; Auktoriserad revisor; Revisorsassistent; Agentteorin; Synbart oberoende; Faktiskt oberoende; Oberoendehot; Revisorers karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är ett ständigt diskuterat och debatterat ämne. Nya skandaler fortsätter att uppstå där revisorns oberoende ifrågasätts. Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad mellan revisorers oberoendebedömning beroende på revisorns yrkestitel. LÄS MER

 4. 24. Passion för nation - En kvalitativ studie om motivation till ideellt engagemang inom studentnationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta Celina Brejwo; Emelie Wiberg; Filippa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; motivation; student nation; volunteer work; hierarchy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Agentteori, Motivation, Studentnationer, Ideellt arbete, Hierarki. Syfte: Syftet är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom ideellt arbete på studentnationer. LÄS MER

 5. 25. Ledningens karaktärsdrag - effekten på kapitalstruktur : En studie om förhållandena mellan tre individuella chefers karaktärsdrag och företags hävstång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Johan Lilliestrand; Mikaela Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Chefer; CEO; CFO; COO; hävstång; kapitalstruktur; karaktärsdrag; skuldsättningsgrad; Upper Echelons teorin; Agentteorin; Pecking-order teorin; Trade-off teorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Här diskuteras bakgrunden till studien och en problematisering kring chefers karaktärsdrag och dess påverkan på kapitalstruktur samt vad som menas med dessa begrepp. Vidare tar detta kapitel upp det underliggande intresset att förklara sambandet mellan tre chefers karaktärsdrag (CEO, CFO och COO) och kapitalstruktur. LÄS MER