Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 26 - 30 av 457 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 26. Revisorns oberoende : Skillnad mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Svensson; Hanna Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Auditor independence; Authorized auditor; Auditor assistants; Agent theory; Independence in fact; Independence in mind; Independence threats; Auditor characteristics; Revisorns oberoende; Auktoriserad revisor; Revisorsassistent; Agentteorin; Synbart oberoende; Faktiskt oberoende; Oberoendehot; Revisorers karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är ett ständigt diskuterat och debatterat ämne. Nya skandaler fortsätter att uppstå där revisorns oberoende ifrågasätts. Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad mellan revisorers oberoendebedömning beroende på revisorns yrkestitel. LÄS MER

 2. 27. Passion för nation - En kvalitativ studie om motivation till ideellt engagemang inom studentnationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta Celina Brejwo; Emelie Wiberg; Filippa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; motivation; student nation; volunteer work; hierarchy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Agentteori, Motivation, Studentnationer, Ideellt arbete, Hierarki. Syfte: Syftet är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom ideellt arbete på studentnationer. LÄS MER

 3. 28. Ledningens karaktärsdrag - effekten på kapitalstruktur : En studie om förhållandena mellan tre individuella chefers karaktärsdrag och företags hävstång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Johan Lilliestrand; Mikaela Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Chefer; CEO; CFO; COO; hävstång; kapitalstruktur; karaktärsdrag; skuldsättningsgrad; Upper Echelons teorin; Agentteorin; Pecking-order teorin; Trade-off teorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Här diskuteras bakgrunden till studien och en problematisering kring chefers karaktärsdrag och dess påverkan på kapitalstruktur samt vad som menas med dessa begrepp. Vidare tar detta kapitel upp det underliggande intresset att förklara sambandet mellan tre chefers karaktärsdrag (CEO, CFO och COO) och kapitalstruktur. LÄS MER

 4. 29. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - en ansvarsprövande eller riskhanterande praktik?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Liljebäck Nilsson; [2019-09-04]
  Nyckelord :styrning; kommun; agentteori; stewardshipteori; ansvarsprövning; risk-hantering; Risk Management; verifiering; granskning; sanktion;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens teoretiska syfte är att utifrån de tre teoretiska ingångarna: relationen mellan uppdragsgivare/uppdragstagare, riskhantering och ansvarsprövning bidra till förståel-sen kring innebörden och tillämpningen av kommunallagens mening att kommunsty-relsen ska ”ha uppsikt”. Studiens empiriska syfte är att bidra till förståelsen kring hur och med vilka utgångspunkter svenska kommuner styr uppsiktsplikten. LÄS MER

 5. 30. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER