Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 26 - 30 av 423 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 26. Rösträttsdifferentiering, en bidragande faktor till agentproblem? : En studie av svenska företags kompensation till dess VD.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Drews; Olle Marklund; [2018]
  Nyckelord :Rösträttsdifferentiering; principal-agentteorin; insynspersoner; VD-kompensation.;

  Sammanfattning : Separationen mellan ägarskap och kontroll har länge uppfattats som en stor anledning till agentproblem i börsnoterade företag. I företag som använder rösträttsdifferentiering är det vanligt att insynspersoner i företaget har en skillnad i andel röster och andel kapital. LÄS MER

 2. 27. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 28. Ägarstrukturens påverkan på bolagets CSR-prestation : En kvantitativ studie över svenska börsbolag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ripe; Gustaf Söderström; [2018]
  Nyckelord :Ägarstruktur; CSR-prestation; Ägarkoncentration; Familjeägande; Röstdifferentierade aktier; Institutionellt ägande;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har ägnats substantiell uppmärksamhet bland lagstiftare, akademiker och praktiker. Samhället ställer idag allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga intresset har varit de olika drivkrafterna bakom CSR, där en potentiell determinant är företagens ägarstruktur. LÄS MER

 4. 29. Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Hansson; Victoria Harr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2010 valde Sverige i likhet med övriga Europa att avskaffa revisionsplikten för små företag, vilka fick fatta eget beslut ifall de ville bli reviderade eller inte. Beslutet mottogs med både positiva tongångar och mer negativa. LÄS MER

 5. 30. Ökad skuldsättningsgrad – ökad lönsamhet? : En kvantitativ studie om kapitalstruktur för fastighetsbolag i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Jemtå; Fredrik Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på totalt kapital; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har undersökts många gånger och diverse teorier har utvecklats för att förklara skuldsättningsgradens effekter. Trots detta har ingen enighet nåtts i ämnet och det finns argument som talar för ett positivt samband, likväl som för ett negativt samband. LÄS MER