Sökning: "Aggregering"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Aggregering.

 1. 1. NMR Study on the Aggregation Behavior of the Therapeutic Peptide Carbetocin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Frida Terne; [2018]
  Nyckelord :Pharmaceutical Technology; läkemedelsteknologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Carbetocin is an uncharged cyclic therapeutic peptide with a tendency to aggregate in solution. Aggregation is undesirable since it, for example, can lead to loss of pharmaceutical effects. To gain a better understanding of peptide aggregation, along with a potential to develop better drug formulations, aggregation of carbetocin was studied. LÄS MER

 2. 2. Exploration of implicit weights in composite indicators : The case of resilience assessment of countries’ electricity supply

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :David Lindén; [2018]
  Nyckelord :Composite indicators; Index; Weights; Aggregation; Implicit Weights; Correlation; Energy Security; Resilience; Electricity Supply; Sensitivity Analysis; Nonlinear Regression Analysis; Optimisation; Representativeness;

  Sammanfattning : Composite indicators, also called indices, are widely used synthetic measures for ranking and benchmarking alternatives across complex concepts. The aim of constructing a composite indicator is, among other things, to simplify and condense the information of a plurality of underlying indicators. LÄS MER

 3. 3. Markpackning och rötter som en möjlig strukturförbättrare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elizabeth Lövstaf; [2018]
  Nyckelord :markpackning; rötter; markstruktur;

  Sammanfattning : Markstrukturen är av avgörande betydelse för en grödas tillväxt och funktion. I marken sker upptaget av vatten- och näring för rötterna och en god miljö är en viktig faktor för att en växt ska utvecklas väl. Dagens jordbruk med tyngre och ökad användning av maskiner innebär större påfrestningar på marken. LÄS MER

 4. 4. En beslutsanalytisk granskning av Times Higher Education World University Rankings

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Gustaf Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas, utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv, metodologin för lärosätesrankningen Times Higher Education World University Rankings, som rangordnar universitet med avseende på deras kvalitet för utbildning, forskning, kunskapsöverföring samt internationalisering. Först konstateras att rankningen ifråga skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen val av indikatorer, val av en kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod, val av a priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv aggregeringsmetod. LÄS MER

 5. 5. Effects of herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection on nuclear amyloid aggregation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maria Arone Blanco; [2018]
  Nyckelord :Huntington’s disease; Spinocerebellar ataxia; Amyloids; Protein aggregation; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infection; oligonucleotides; Filter retardation Assay; Dot Blot.; Huntingtons sjukdom; Spinocerebellära ataxier; Amyloider; Protein aggregering; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infektion; Oligonukleotider; Filter retardation Assay; Dot Blot.;

  Sammanfattning : Huntington’s disease (HD) and Spinocerebellar ataxia (SCA) are incurable neurodegenerative diseases that affect the central nervous system. Amyloids, highly organized protein aggregates, are a hallmark for many neurodegenerative diseases. The presence and accumulation of amyloids are toxic and constitute the major cause of neuron cell death. LÄS MER