Sökning: "Aggressionsproblem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Aggressionsproblem.

 1. 1. ART

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa-Lina Mattsson; [2014]
  Nyckelord :ART; Konflikt; Konflikthanteringsmetoder; aggressivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mitt examensarbete behandlar konflikthanteringsmetoden ART (Aggression Replacement Training) och hur denna fungerar i en klass i årskurs 6 på en skola i Skåne. ART är en konflikthanteringsmetod som använder sig av tre olika komponenter. Dessa består av social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. LÄS MER

 2. 2. Skogens konung bakom galler : vilka beteenderelaterade problem upplever djurhållarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Thunberg; [2011]
  Nyckelord :älg; Alces alces; älghägn; beteende;

  Sammanfattning : Älgar (Alces alces ssp) hålls i hägn på flera ställen runt om i Sverige. För att ta reda på hur älgar hålls i hägn skickades en webbaserad enkät ut till 20 ansvariga för älghägn i Sverige. Enkäten innehöll frågor om bland annat hägnstorlek, populationens storlek, upplevda problem med aggression och andra problembeteenden. LÄS MER

 3. 3. Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Emma Rydstav; Robert Strandqvist; [2009]
  Nyckelord :Skolans ansvar; Handlingsplaner och modeller; Aggressionsproblem; Bemötande och handledning; Komplicerad skolsituation; Trygghet;

  Sammanfattning : Emma Rydstav och Robert Standqvists undersökning Unga(r) på glid -En fallstudie på Hanz med z, behandlar delar av en elevs skolgång. Eleven har haft en komplicerad skolsituation och denna beskrivs utifrån elevens, rektorns och två pedagogers ”sanningar”, samt dokumentation om eleven. LÄS MER