Sökning: "Agile Manifesto"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Agile Manifesto.

 1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 2. Lärande och meningsskapande i en agil organisation : Upplevelsen av ett knowledge management-initiativ ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Brandt; Malin Sturesson; [2022]
  Nyckelord :Agila metoder; offentlig organisation; lärande; knowledge management; meningsskapande; samarbete; byråkrati; retrospective.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that investigates a public organization where the areas of agility and knowledge management meet with a focus on the co-worker’s experience. There is currently not much research on knowledge management regarding organizations striving to work explicitly agile, especially not within the public sector. LÄS MER

 3. 3. Design av bedömningsmodeller för scaled agile

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eddie Magnusson; Oscar Nygren; [2020]
  Nyckelord :Scaled Agile Framework; Agile Methods; Agile Philosophy; Agile Principles; Action Design Research; SAFe; Design Science Research; Design Principles; Skalade Agila Ramverk; Agila Metoder; Agil Filosofi; Agila Principer; Action Design Research; SAFe; Design Science Research; Designprinciper; Scaled Agile Framework;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt och den agila filosofin har över de två senaste decennierna blivit ett självklart element I det flesta IT-systemutvecklingsprojekt. Fördelarna som följer med den agila filosofin (exempelvis ökad kundanpassning och snabbare leveranser) har bidragit till att större företag börjat att införa agila arbetssätt i hela organisationen – det vill säga inte bara i enskilda projekt. LÄS MER

 4. 4. Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling : En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Krantz; [2019]
  Nyckelord :Agile; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality; Agil; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality;

  Sammanfattning : Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Extern styrning och internt stöd : Agil transformation i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Thiringer; [2019]
  Nyckelord :agile; agile transformation; IT development; public administration; New Public Management; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public sector IT projects are often reported as being total disasters; going over budget and beyond their time frame for a poor quality final product. However, IT failures are not unique for the public sector. As a response to poor IT development, many organisations are now transforming to agile. LÄS MER