Sökning: "Agilt arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Agilt arbetssätt.

 1. 1. AGILT ARBETSSÄTT I PANDEMINS FOTSPÅR : Kommunikativa utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Aron Rask; Marcus Lindström; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; distansarbete; agil;

  Sammanfattning : As of today, the global COVID-19 pandemic has made a significant impact on how businesses need to adapt to dispersed teams working remote, often in home environment. Studies of the effects on how to communicate efficiently in this setting are limited and addresses remote work as a phenomenon occurring in team collaboration, but not as the de facto standard as in dispersed teams. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagare eller Ansvarstagare? : - Om agilt arbete ur ett arbetstagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pontus Håkansson; Emma Ljungar; [2020]
  Nyckelord :Agilt arbetssätt; ansvarstagare; IT-branschen; utmaningar; kundorienterat; kundvärde; medarbetarfokus; företagskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka utmaningar upplever arbetstagare inom IT-branschen med ett agilt arbetssätt? Syfte: Syftet med studien är att identifiera utmaningar en arbetstagare upplever till följd av ett agilt arbetssätt och bidra med en arbetstagaranpassad modell för att öka förståelsen för det agila arbetssättets inverkan på arbetstagaren och dennes praktik inom IT-branschen. Metod: Kvalitativ surveyundersökning med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Edwin Vikström Johansson; Dylan Mäenpää; Justus Karlsson; Oscar Sandberg; Adam Segerros; Johannes Hägerlind; Carl Davidsson; [2020]
  Nyckelord :dashboard; webbapplikation; webb; react; typescript; node;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. LÄS MER

 4. 4. Att fatta beslut : De agila teammedlemmarnas upplevelser

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elvira Zettermark Javor; [2020]
  Nyckelord :decision-making; agile working; team members; project; beslutfattande; agilt arbetssätt; teammedlemmar; projekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka teammedlemmars upplevelser om beslutsfattandet i agila projekt. En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjufrågor genomfördes för att besvara frågeställningarna: Hur upplevs det att ta beslut i agila team? och Vad krävs för att fatta bra beslut?   Undersökningen grundar sig på åtta respondenters upplevelser och berättelser. LÄS MER

 5. 5. Robotics Process Automation inom ekonomifunktionen : En studie om hur RPA kan implementeras med hjälp av ett agilt arbetssätt.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Moa Lennartsson; Vendela Scholtz; [2020]
  Nyckelord :RPA Robotic Process Automation ; Agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : Det faktum att RPA är ett så pass nytt fenomen, kan till viss del utmana implementeringsprocessen på grund av otillräcklig erfarenhet hos involverade medarbetare samt bristande utbud av allmän information om ämnet. För att hantera denna utmaning kan ett agilt arbetssätt underlätta processen. LÄS MER