Sökning: "Agilt synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Agilt synsätt.

 1. 1. Morgondagens HR-avdelning - en kvalitativ fallstudie om hur det agila synsättet påverkar individers identitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Andersson; Malin Wiktorsson; [2020]
  Nyckelord :Agile mindset; self-organized team; transparency; flexibility; collective; identity; Agilt synsätt; självorganiserade team; transparens; flexibilitet; kollektiv; identitet;

  Sammanfattning : To cope with the demands that are placed on organizations today, to possess the ability to continuously change and be adaptable, the agile mindset was developed. The agile mindset focuses, among other things, on self-organized teams to create efficiency and flexibility. In many cases this also leads to stronger cooperation between the employees. LÄS MER

 2. 2. Kravinsamling inom agila BI-projekt : En fallstudie på Agio System och Kompetens AB

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Bostedt; William Dinborn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd avteori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. LÄS MER

 3. 3. Vad hände och hur gör vi nu? : En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Ahlberg; Brittany Bono; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Organisationsförändringar; Förändringsprocess; Interna processer; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. LÄS MER

 4. 4. Prenumerationsbaserad ekonomistyrning : En kvalitativ studie om hur företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell styr för att skapa värde

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Korpe; Clara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :The Subscription Economy; Management Control System as a Package; Contingency Theory; Value Chain; Prenumerationsekonomin; ekonomistyrning; ekonomistyrning som ett paket; situationsanpassad teori; värdekedja;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer digitaliserade världen har skapat andra förutsättningar att bedriva verksamhet på. Ett skifte har identifierats där betydelsen av värde och hur värde skapas har förändrats. Interaktionen mellan företaget och kunden har blivit platsen där värde urskiljs och uppstår. LÄS MER

 5. 5. Agilt ledarskap : Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Fors; Anna Hillerbratt; Sara Sandén; [2017]
  Nyckelord :Agile; agile approach; leadership; self-organizing teams; communication; motivation; flexibility; Agil; agilt synsätt; ledarskap; självstyrande team; kommunikation; motivation; flexibilitet;

  Sammanfattning : Titel: Agilt ledarskap – Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum. Författare: Anna Hillerbratt, Victor Fors & Sara Sandén Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management. Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. LÄS MER