Sökning: "Aging population"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Aging population.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 3. 3. Impact of the Warm Summer of 2018 on Growth of Roach (Rutilus rutilus) in Lake Tåkern, Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Emil Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Age group; Aging; Annual length increment; Climate Change; Population; Roach; Scales; Temperature;

  Sammanfattning : Climate change will lead to higher temperatures and longer summers in the future, which will likely influence the growing season of fish living in temperate lakes. The warm summer of 2018 in Sweden matches prognoses for normal summers at the end of the century and can thus be used to investigate the effect of temperature related factors on fish growth. LÄS MER

 4. 4. Omständigheter som påverkar omvårdnaden av personer med demens på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Amanda Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Hospital; Nurses; Person-centered care; Demens; Personcentrerad omvårdnad; Sjukhus; Sjuksköterskor; Upplevelser.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I Sverige insjuknar 25 000 personer i någon form av demenssjukdom varje år och denna siffra förväntas öka tillsammans med den åldrande befolkningen. Den ökande befolkningsmängden kommer bidra till att fler personer som erhåller en demenssjukdom kommer att söka och vara i behov av sjukhusvård. LÄS MER

 5. 5. Potential Neurophysiological Biomarkers for the Diagnosis of Age-related Neurodegenerative Diseases

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Veronika Marková; [2020]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s disease; frontotemporal dementia; TMSevoked potentials; motor-evoked potentials; mild cognitive impairment; aging; diagnosis;

  Sammanfattning : The global population with dementia is rapidly increasing around the world.The major risk factor for dementia is aging. There is currently no treatmentavailable and the cost of symptomatic treatment is high. LÄS MER