Sökning: "Agnes Agélii"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Agélii.

  1. 1. LIVMODERN – HYSTERISKT VIKTIG FÖR KVINNLIGHETEN? Upplevelser av hysterektomi utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Agnes Agélii; Sarah Browne; [2018-01-25]
    Nyckelord :hysterektomi; kvinnlighet; genus; könsidentitet; identitet; kvinnor; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige och innebär att uterus avlägsnas. Kirurgin leder till avslutad menstruation, infertilitet och ibland till kirurgiskt inducerad menopaus. LÄS MER