Sökning: "Agnes Clason"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Clason.

  1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
    Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

    Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet villdigitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av EnterpriseResource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer harlett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER