Sökning: "Agnes Dahlén Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Dahlén Hansson.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter och förväntningar på kompetensutveckling på en akutkirurgisk avdelning

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Agnes Dahlén Hansson; Rebecca Lindblom; [2020-08-06]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; förväntningar; kompetensutveckling;

    Sammanfattning : Bakgrund En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Det innebär attsjuksköterskan ska bedriva vård som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idaghar patienterna tillgång till mer information och sina egna patientjournaler, vilket ställer högakrav på att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat. LÄS MER