Sökning: "Agnes Kilman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Kilman.

  1. 1. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER