Sökning: "Agnes Oweling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Oweling.

 1. 1. "Det handlar om ren medmänsklighet" : Integration via sfi-klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Agnes Oweling; [2020]
  Nyckelord :sfi; vuxenutbildningen; lärare; svenska som andraspråk; integration; integrering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sex sfi-lärares syn på integration samt om och hur de arbetar med det i och utanför det fysiska klassrummet. Studien gällde också lärares uppfattningar om styrdokument samt vem som ansvarar för att arbete med integration sker. LÄS MER

 2. 2. Vilket språk väljer du? : En intervjustudie om attityder till flerspråkighet och språklig repertoar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Agnes Oweling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka attityder till flerspråkighet i allmänhet och till den egna språkliga repertoaren hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Syftet var också att undersöka elevernas uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet. LÄS MER