Sökning: "Agnes Oweling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Oweling.

  1. 1. Vilket språk väljer du? : En intervjustudie om attityder till flerspråkighet och språklig repertoar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Agnes Oweling; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka attityder till flerspråkighet i allmänhet och till den egna språkliga repertoaren hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Syftet var också att undersöka elevernas uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet. LÄS MER