Sökning: "Agnes Rova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Rova.

  1. 1. Hur styr den feministiska utrikespolitiken svenskt utvecklingssamarbete? : En kvalitativ studie av implementeringen inom Sidas verksamhet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Agnes Rova; [2019]
    Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; Implementering; Styrning; Implementeringsstyrning; Utvecklingssamarbete; Sida.;

    Sammanfattning : Sveriges feministiska utrikespolitik förde vid sin lansering 2014 med sig höga förväntningar, och för svenskt utvecklingssamarbete avser den att höja ambitionerna för jämställdhetsarbetet. Generella problem med implementeringen har dock identifierats i en studie två år efter lanseringen. LÄS MER